Ugdytiniai į ugdymo įstaigą priimami vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T- 322 “Dėl priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”

Priėmimui reikalingi dokumentai:

 1. prašymas;
 2. gimimo liudijimo kopija;
 3. sveikatos pažyma Nr. 027-1/a;
 4. pažyma apie asmens deklaruojamą gyvenamą vietą.

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą.

 • Vaikai į įstaigą priimami eilės tvarka, vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos būklės pažymą ir deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą.
 • Prašymai  registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale”.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
 • Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
 • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą.

 

Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą:

 • priešmokyklinė, darželio gr. – 2,17 €
 • lopšelio gr. – 1,88 €

Tarybos sprendimas 2014-10-27 Nr. T-310

 • papildomai 0,14 € už kiekvieną lankytą dieną ugdymo priemonėms įsigyti.

Tarybos sprendimas 2014-10-27 Nr. T-311

 

Mokestis už vaiko išlaikymą centro ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje nemokamas:

Jeigu vaikas nelanko:

 • dėl ligos ir savaitę po jos;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių, mokymosi atostogų metu ir vasarą (birželio-rugpjūčio mėnesiais);
 • tėvų (globėjų) priverstinių nemokamų atostogų metu bei ne darbo metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • kai tėvai nuolatos dirba pamainomis, nuolatos turi laisvas darbo dienas, apie tai iš anksto raštiškai pranešus ugdymo įstaigai;
 • mokinių atostogų metu; (Tarybos sprendimas 2013-11-26 Nr. T-341)
 • jei oro temperatūra yra – 20 ˚C arba žemesnė;
 • šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą ir pristačiusioms pažymą iš socialinės paramos skyriaus;

 

Mokestis už vaiko išlaikymą centro ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje mažinamas 50 proc. jeigu:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, nenustatyta tėvystė);
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
 • vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą;
 • vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
 • pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
 • vienam iš vaiko tėvų nustatytas nedarbingumas arba neįgalumas.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, turi būti pateikiami pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 5 dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Mokestis už vaiko (-ų) išlaikymą įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 23 dienos (gruodžio mėn. – iki 20 d.). Nesumokėjus užmokesčio dėl nepateisinamų priežasčių, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką sąrašų.