Kelmės rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-206 „Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės vaikų lopšelius-darželius tvarkos aprašą  (VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ – DARŽELĮ TVARKA).

Nuo 2017 m. birželio 1 d. pradeda veikti Priėmimo į vaikų lopšelius-darželius elektroninė sistema. Sistemos adresas https://darzeliai.nevda.lt/  (toliau – Sistema).

Vienas iš tėvų (globėjų) Sistemoje užpildo elektroninį prašymą dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį. Prašyme nurodo:

1. Vaiko ir jo tėvų (globėjų) asmens duomenis, deklaruotą ir faktinę gyvenamąją vietą, kontaktinį telefoną, elektroninio pašto adresą;
2. Pageidaujamą priėmimo datą;
3. Pirmumo teisę suteikiančias priežastis;
4. Pageidaujamas paslaugas, t. y. specialiąją pagalbą.

Įregistravus elektroninį prašymą, Sistema automatiškai praneša apie sėkmingą duomenų užregistravimą, vaikui suteikiamas unikalus kodas bei eilės numeris.

Sistemoje tėvams (globėjams) suteikiama teisė pagal unikalų vaiko kodą pasitikrinti vietą pageidaujančiųjų lankyti lopšelį-darželį eilėje ir sudaroma galimybė formuluoti paklausimus apie vaikų priėmimą į grupes. Sistemoje elektroniniai prašymai registruojami nuolat. Prašymai, kuriuose pateikta netiksli informacija arba nurodyti ne visi duomenys, neregistruojami.

Tuo atveju, jeigu tėvai (globėjai) neturi interneto prieigos, jie gali elektroninį prašymą užregistruoti pageidaujamame lankyti lopšelyje-darželyje.

Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą:

 • priešmokyklinė, darželio gr. – 2,17 €
 • lopšelio gr. – 1,88 €
 • papildomai 0,30 € už kiekvieną lankytą dieną ugdymo priemonėms įsigyti.

Tarybos sprendimas T-328_2019-09-26

Mokestis už vaiko išlaikymą centro ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje nemokamas:

Jeigu vaikas nelanko:

 • dėl ligos ir savaitę po jos;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių, mokymosi atostogų metu ir vasarą (birželio-rugpjūčio mėnesiais);
 • tėvų (globėjų) priverstinių nemokamų atostogų metu bei ne darbo metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • kai tėvai nuolatos dirba pamainomis, nuolatos turi laisvas darbo dienas, apie tai iš anksto raštiškai pranešus ugdymo įstaigai;
 • mokinių atostogų metu; (Tarybos sprendimas 2013-11-26 Nr. T-341)
 • jei oro temperatūra yra – 20 ˚C arba žemesnė;
 • šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą ir pristačiusioms pažymą iš socialinės paramos skyriaus;

Mokestis už vaiko išlaikymą centro ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje mažinamas 50 proc. jeigu:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, nenustatyta tėvystė);
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
 • vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą;
 • vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
 • pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
 • vienam iš vaiko tėvų nustatytas nedarbingumas arba neįgalumas.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, turi būti pateikiami pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 5 dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Mokestis už vaiko (-ų) išlaikymą įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 23 dienos (gruodžio mėn. – iki 20 d.). Nesumokėjus užmokesčio dėl nepateisinamų priežasčių, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką sąrašų.

 Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas