Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247
2019 m. pavasarį (t.y. 2018-2019 m.m.) Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2 ir 4 klasėse pagal     2019 m. testavimo grafiką (1 lentelė).
           Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. 2019 m.
          Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bus supažindinti su mokinių mokymosi pasiekimų ataskaitomis (profiliais) po ataskaitų sugeneravimo (4 lentelė).
         Informuojame  mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kad  laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų, atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius. Klausimynų pavyzdžiai skelbiami NEC interneto svetainėje adresu:  https://www.nec.lt/failai/5028_NMPT_4kl_klausimynas.pdf